دریچه بازدید داکت اسپلیت

اضطراری به توضیح می باشد دریچه داکت اسپلیت به دو صورتِ پیچ ازرو و پیچ ازتو(پیچ مخفی) قابل کارگزاری است.اگر بخواهیم دریچه داکت اسپلیت را بصورت پیچ ازرو کارگزاشتن کنیم می بایست قبل از عملیات رنگ کاری بر روی نمای قاب دریچه داکت اسپلیت به تعداد مکفی بصورت پِرسی جای پیچ ساخت می نماییم تا روزنه داکت اسپلیت بواسطه این پیچ ها در محل خویش جانمایی و کارگزاشتن گردد.ضمنا اگر قرار بر همین باشد که دریچه داکت اسپلیت بصورت پیچ مخفی کارگزاشتن گردد،اینجاپیچ ها باید در ساختار داخلی و دیواره ی سه پَریِ قاب روزنه داکت اسپلیت جاسازی می شوند و در واقع در این موقعیت بر روی نمای روزنه داکت اسپلیت چیزی به اسم پیچ یا جای پیچ پس از کارگزاری قابل دید نمی باشد و نمای روزنه داکت اسپلیت به زیبایی و فارغ از زایده در محل خود رویت می گردد.تعداد جای پیچ ها بر بر روی قاب روزنه داکت اسپلیت و نیز تعداد قفل ها بر روی درب دریچه داکت اسپلیت دقیقاً به بعد ها دریچه داکت اسپلیت متعلق می باشد و هرچه روزنه داکت اسپلیت بزرکتر باشد این مقادیر نیز ارتقاء می یابد. لولای این دریچه داکت اسپلیت بر روی طولِ دربِ روزنه داکت اسپلیت تعبیه می گردد تا اقتدار لولا به جهت تحمل وزن درب دریچه داکت اسپلیت به بیشترین مقدار ارتقاء یابد.پس از مهیا شدنِ درب و کادر روزنه داکت اسپلیت بایستی بر بر روی درب روزنه داکت اسپلیت جای قفل زیمنسی را به تعداد اضطراری جاسازی نماییم تا قفل های زیمنسی به راحتی در سوراخ ها جانمایی شوند.این قفل ها با عملکردِ خود سبب باز و بسته شدنِ درب روزنه داکت اسپلیت می شوند. در مواقعی که بخواهیم درب دریچه بازدید داکت اسپلیت بصورت وزنه ای جابجا شود و از طرفی نیز همین امکان وجود نداشته باشد که درب روزنه تماشا داکت اسپلیت به خاطر فاصله ی کمِ دستگاه اهمیت فریم روزنه تماشا داکت اسپلیت به سمت بالا حرکت داده و درب گشوده شود،الزاما و اجبارا می بایست درب دریچه مشاهده داکت اسپلیت می بایست بصورت مشابه لولا تعبیه گردد.یعنی به جای لولا در یک طول از کادر روزنه تماشا داکت اسپلیت یک نشیمن گاه از پرفیلِ “سه پری” کارگزاشتن می گردد و درب دریچه بازدید داکت اسپلیت بصورت مشابه لولا بر روی همین نشیمن گاه می نشیند و در روزگار نیاز،درب دریچه تماشا داکت اسپلیت بصورت وزنه ای از این نشیمن انقطاع و باز می گردد.نکته حساس در عملکردِ همین روزنه مشاهده داکت اسپلیت در اینجا اینستکه به جای این که درب به سمت بالا و داخلِ سقف کاذب رانده شود به طور تام به سمت پایین ساماندهی و از کادر روزنه بازدید داکت اسپلیت قطع می گردد که ولی این مورد قضیه به خودیِ خود یک مزیت محسوب می گردد و ساختارِ رنگِ بدنه ی درب دریچه بازدید داکت اسپلیت از هر دسته آسیبی در امان می ماند.جالب اینجاست که علیرغمِ وزنه ای بودنِ سیستمِ بازوبسته شدنِ درب روزنه بازدید داکت اسپلیت مشابه لولا،در سوی دیگرِ درب این مدل روزنه مشاهده داکت اسپلیت از قفل زیمنس برای بستنِ درب دریچه تماشا داکت اسپلیت و اتصال آن به به کادر روزنه مشاهده داکت اسپلیت به کارگیری می گردد.این قفل ها نگهداریِ درب را بر روی قریم دریچه تماشا داکت اسپلیت تضمین می نمایند و عملیات جداسازیِ درب دریچه تماشا داکت اسپلیت از قاب دارای گشوده شدنِ این قفل ها آغاز ابعاد دریچه مشاهده داکت اسپلیت می گردد. از جمله ویژگی های دریچه داکت اسپلیت ساده آلومینیومی لولایی، همین میباشد که درب، در حالا گشوده بودن از ساختار دریچه داکت اسپلیت کاملا جدا نمی شود و همواره بواسطه لولا به ساختار کادر متصل می ماند.پس از فراهم شدنِ بدنه و دشوار افزارِ روزنه داکت اسپلیت معمولی ی لولایی نوبت به فرایند قابل انعطاف افزاری و فانتزیِ ساختِ روزنه داکت اسپلیت می رسد.به این منظور برای زیباتر و دکوراتیوترشدنِ نمای دریچه داکت اسپلیت بر بر روی همگی ی سطح ها دریچه داکت اسپلیت از پوشش رنگ کوره ای پودری استاتیک به کار گیری می شود.این پوشش رنگی هم باعث تناسب رنگی در میان نمای روزنه داکت اسپلیت اساسی نمای محفظه و همینطور منجر حفاظت بدنه ی روزنه داکت اسپلیت در برابر ضربه و خط و خش های احتمالی می گردد.تنوعِ کدرنگ های متفاوت درکاربردِ این پوشش رنگ کوره ای سبب ساز می شود تا کارفرما نسبت به انتخابِ برتر و پایانی آزادیِ عملِ کاملی داشته باشد. از پاراگراف نکات بارزِ دیگرِ این دریچه داکت اسپلیت همین می باشد که هیچ شیار،سوراخ و منفذی بر روی درب روزنه داکت اسپلیت آلومینیومی بی آلایش ی وزنه ای نباید وجود داشته باشد. اساسی تعبیه ی قفل های زیمنسی در رخنه های مربوطه همزمان بایستی جای پیچ های نصبِ دریچه داکت اسپلیت بر بر روی بدنه کادر روزنه داکت اسپلیت انجام گیرد. اهمیت تکمیل ساخت کادر روزنه داکت اسپلیت باید نسبت به ایجاد درب دریچه داکت اسپلیت گل سقفی مبادرت شود.ابعاد درب روزنه داکت اسپلیت وزنه ای از بعدها داخلی کادر نشات می گیرد.برای تعیین ظریف ابعاد درب بایستی از ابعاد تودرتوی قاب روزنه داکت اسپلیت به میزان ۲ میلیمتر از هر سو کسر نمود تا درب وزنه ای دریچه داکت اسپلیت به راحتی در زمان بازوبستن،برداشته و گذاشته شود.جنس درب دریچه داکت اسپلیت از ورق آلومینیوم با دست کم ضخامت یک میلیمتراست.این ضخامت اصلی افزایش بعدها درب روزنه داکت اسپلیت افزایش می یابد.برای تولید همین نوع درب بایستی در باطن ساختار ورقِ درب دریچه داکت اسپلیت به تعداد یک یا این که دو شیارِ محیطی ساخت نمود.با ایجاد و اتمام شیارهای چهارگوش در ساختار درب دریچه داکت اسپلیت، درب روزنه نمودِ اصلیِ خویش را بازمی یابد.برای استحکام درب دریچه داکت اسپلیت یک سیستم خم کاری در دورتادورِ کناره ی درب دریچه داکت اسپلیت ایجاد می کنیم که درب دچار تاب خوردگی یا شرایط دِفرمه پیدا نکند.

joker123 casino malaysia minyak dagu mega888 apk pussy888 xe88 joker123 super 8 ways ultimate live casino malaysia live22 malaysia mega888 apk 免费电影 casino malaysia