خانه – كفش تابا

همانگونه كه با خبر هستيد، صنعت توليد كفش در ايران، بخصوص در شهر تبريز از ديرباز فعال بوده و از آوازه به سزايي برخوردار مي باشد. زمينه و اهدف: پوشيدن كفش نامناسب سبب ساز به بروز مشکلاتي مي شود که گاه به صورت هميشگي و ثابت در شخص باقي مي ماند. تحقيق حاضر مطالعه اي به مراد بررسي تاثير پاشنه کفش بر روي قابليت انعطاف و تغيير شکل مچ پاو پاي زنان شاغل مي باشد. هدف اصلي در اين پژوهش بررسي اثرات پاشنه هاي متفاوت بر روي دامنه حرکتي مفاصل مچ پا و انگشت تبارک پا و سپس مقايسه پاشنه هاي متعدد کفشهاي مورد به کارگیری با يکديگر مي باشد.روش بررسي: طریق مطالعه بصورت تجربي و تعداد کل مثال ها را 148 نفر تشکيل مي دادند که همگي آنان زنان شاغل داراي 20-35 سال سن بوده و دست کم به مدت 3 سال متوالي از کفش داراي يک دسته پاشنه استعمال مي کردند و در طول روز اکثرا بصورت ايستاده يا در اکنون رویه رفتن قرار داشته اند.روش گردآوري دیتا ها بدين ترتيب بوده که نخست اطلاعاتي از قبيل سن، قد، وزن و گونه کفش مورد استفاده در پرسشنامه ثبت شده و آن‌گاه حساس تماشا و معاينه عوارض و ضايعات مختلف زانو، مچ پا و پاي اشخاص مورد بررسي قرار گرفته و در مرحله آخر دامنه حرکتي مفاصل مچ پا و انگشت بزرگ پا اساسی استعمال از گونيامتر میزان گيري شده است.يافته ها: نتايج اين بررسي نشان داد که استعمال از کفشهايي اصلی پاشنه هاي گوناگون در محل فعالیت تغيير محسوسي بر روي بخش اعظم دامنه حرکتي و انعطاف پذيري مفاصل مچ پا و پاي اشخاص ندارد ولي استعمال از کفش داراي پاشنه سه سانتيمتري اختلاف معني داري را در حرکات چرخش روبه داخل مچ پا و خم نمودن انگشت پهناور پا نسبت به ساير کفشها نشان دیتا است. از اقامت غيرقانوني ميترسيدم و به همين دليل در مدت يك سال چندينبار به آن كشور مسافرت كردم و خوش بخت بودم كه هر توشه برنده شدم ويزاي توريستي دريافت كنم. سابقه اقامت غيرقانوني در گذرنامهام، جاي خود را به مهر منحصربه‌فرد اداره هجرت ژاپن براي ويزاي سه ساله داد. رييسم به من محبت زيادي داشت و اعتماد ميكرد و من هم راضي بودم. بهطور جدي از من خواست كه از ژاپن خارج نشوم زیرا شرايط بهگونهاي شده بود كه احتمال ورود دوباره بسيار ضعيف کفش اسپرت مردانه در تبریز بود. بماه ميگه تو در نيا من در ميام ! تجزيه و تحليل آماري دامنه حرکتي اهمیت به کار گیری از امتحان مقايسه زوجها و مقايسه ميانگين دامنه حرکتي در سه نوع پاشنه کفش از طريق مجذور کاي و آناليز واريانس يک طرفه نشان دهنده اين مطلب بوده میباشد که کفش تخت صاف داراي عارضه ها بيشتري برروي زانو، مچ پا و پاي زنان شاغل بوده است. چنانچه شما این نوشته را تحسین می کنید، مایلید دیتاها بیشتری در آیتم کفش اسپرت پسرانه نوزادی بدست آورید به تارنما ما مراجعه کنید.

joker123 casino malaysia minyak dagu mega888 apk pussy888 xe88 joker123 super 8 ways ultimate live casino malaysia live22 malaysia mega888 apk 免费电影 casino malaysia